آدرس ما

شريعتى، ميدان قدس، به سمت نياوران، ابتداى دزاشيب